Публичная информация

Образовательная программа ХЧООШ "Начало мудрости"

СХВАЛЕНО
Засідання педагогічної ради
протокол № 7
від 13 травня  2019 року
 
Голова
педагогічної ради________ О.В.Горяєва
                                                
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
Директор ХПЗОШ
“Початок мудрості” __________ О.В.Горяєва
(наказ по школі від 13.05.2019  № 52)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Харківської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.Харків, 2019
 
 
ЗМІСТ
 
№ розділу/ пункту
Назва розділу/пункту
Сторінки
І.
Загальні положення
3
ІІ.
Рівні освіти
4
ІІІ.
Режим роботи
5
ІV.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти
5
V.
Загальний обсяг навчального навантаження
6
VI.
Очікувані результати навчання здобувачів освіти
7
VII.
Навчання за наскрізними лініями
11
VIII.
Форми та методи організації освітнього процесу
14
IX.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
17
X.
Освітні галузі та навчальні програми
18
 
Додатки (окремі документи)
 
Додаток 1
Навчальний план
 
Додаток 2
Положення про Академічну доброчесність
 
Додаток 3
Режим роботи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Освітня програма Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів “Початок мудрості” Харківської області (далі – Освітня програма Закладу) розроблена на виконання:
1. Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
2. Постанов Кабінету Міністрів України:
- від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-2-х класів);
- від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 3-4-х класів);
- від 23.11.2011№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-11-х класів);
3. Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом                О.Я.Савченко, затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018;
4. Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти              І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України                 від 20.04.2018 № 407;
5.  Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 09.08.2017 №558);
6. Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти             ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України               від 20.04.2018 № 405;
8. Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти           ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України                   від 20.04.2018 № 408;
  Освітня програма Закладу визначає:
-                   рівні освіти;
-                   взагальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
-                   оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
-                   форми та методи організації освітнього процесу;
-                   опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 
дитиноцентрованості і природовідповідності;
-                                        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
-                                        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
-                                        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
-                                        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Модулі
Мета модуля
Психолого-педагогічний зміст
Установчо-мотиваційний
 
(У-М)
Мета: Формування внутрішньої мотивації змістово спроектованої навчально-розвиваючої діяльності учителя і учня
 
постановка нових навчально-виховних цілей, позитивне проблемно-діалогічне прийняття учнем навчально-виховних цілей, введення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле, формування внутрішньої мотивації учіння, доказовість актуальності виучуваного матеріалу,   пред'явлення структурно-часової моделі цілісної навчальної діяльності, попередня самостійна робота учнів, в тому числі випереджаючі домашні завдання, досліди тощо.
 
Змістовно-пошуковий
(З-П)
розвиток пошуково-пізнавальної активності і самостійності учнів.
 
мінімізація теоретичного матеріалу теми, актуалізація опорних знань і відшукування їхніх зв'язків з невідомими знаннями, формування і переборення кожним учасником навчального процесу внутрішніх проблемних ситуацій, що функціонують на основі єдиної навчальної проблемної ситуації.
 
Контрольно-смисловий
(К-С)
первинне осмислення (розвиток оцінки і самооцінки, контролю і самоконтролю, формування пошуково-смислового поля).
система завдань для оцінки рівнів засвоєння і розуміння навчального матеріалу, рівні осмислення навчальної інформації залежно від віку, оцінювання учнями правильності розуміння набутих знань, корекція адекватності оволодіння навчальною інформацією, проміжна рефлексія учителем правильності форм і методів результативності навчання, стимулювання успіхів у конкретній навчальній діяльності, визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом, розуміння смислового змісту виучуваного
 
Адаптивно-перетворюючий
(А-П)
формування умінь, навичок і норм діяльності, застосування знань у нестандартних ситуаціях.
 
система вправ для вироблення умінь і навичок, диференціація навчальних завдань, форм і методів навчальної діяльності для практичного використання знань, відпрацювання способів навчальної діяльності, творче перенесення знань у нові умови діяльності, взаємооцінка засвоєних знань і вироблених умінь учнями, осмислення ефективності різних норм діяльності в різних ситуаціях.
 
Системно-узагальнюючий (С-У)
формування цілісної системи особистих знань
уміння визначити місце даного модуля в загальному змісті навчального курсу і освіти в цілому, тестове оцінювання рівня оволодіння знаннями, нормами, цінностями, встановлення зв'язків і закономірностей між поняттями і явищами (аналіз і синтез), причинно-наслідкових функціональних та ін. зв'язків, структурування виучуваного матеріалу, встановлення логічних зв'язків, оформлення систематизованих знань через знаково-графічні засоби (таблиці, схеми та ін.), перехід від часткових до широких узагальнень.
 
Контрольно-рефлексивний
(К-Р)
розвиток творчої рефлексії
підсумковий контроль оволодіння знаннями, нормами, цінностями, взаємозалежність оцінки вчителя і самооцінки учня, спільний звіт учителя і учня про соціальне зростання протягом проходження повного функціонального циклу, усвідомлення засвоєного набору норм діяльності, особистісний відбір змістових цінностей.
 
 
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.
Методи навчання – дослідницькі, інформаційні, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
 
 
IХ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
 
Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню; у 3-4-х класах – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.
Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності Закладу та якості освіти.
З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів.
Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 р. №1009.
Критерії базової та профільної середньої освіти реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за                 № 566/19304.
Перший рівень - початковий. Відповідь учня   (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
     Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
     Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях,     володіє     розумовими     операціями    (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо),   вміє   робити   висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
     Четвертий рівень   -   високий.   Знання   учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги   до попереднього, а також додає нові.
 
X. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
 
Освітню програму Закладу укладено за такими освітніми галузями:
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.
 
Перелік навчальних програм закладу
І ступінь, 3-4 класи
 
№ з/п
Предмет
Назва навчальної програми
1.              2.
Інформатика
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407)
3.              4.
Математика
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407)
5.              6.
Образотворче мистецтво
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407)
7.              8.
Природознавство
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407)
9.              10.
Фізична культура
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 05.08.2016 № 948)
11.         12
Іноземні мови
Навчальна програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407)
1.
 
 
Українська мова (стандарт)
5-9
Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804
2.                   
Українська література (стандарт)
5-9
Програма 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К. Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 №804
3.                
Історія України. Всесвітня історія
5-9
Навчальна програма 5– 9 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів. (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
4.               
Правознавство
9
Навчальна програма 9 класу
для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив Ремех Т.О. та ін. (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
5.               
Біологія
6-9
Навчальна програма 6– 9 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
6.               
Географія
6-9
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив   І. М. Вітенко, Л.М.Булава та інші.(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
7.               
Російська мова
5-9
Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (початок вивчення з 1 класу). (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
8.                
Зарубіжна література
5-9
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів5–9 класи. Авторський колектив: Ніколенко О.М. та інші. (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
9.               
Інформатика
5-8
Навчальна програма 5 – 9 класи
для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
10.               
Інформатика
9
Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молоді спорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585
11.          
Математика
5-9
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)    
Наказ МОН від 07 червня 2017 року № 804
12.          
 Образотворче мистецтво
 
5-7
 
 
 
 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)
13.          
Музичне мистецтво
5-7
Програма для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів   (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804
14.          
Природознавство
 5
Програма 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) Авторський колектив:     Н. П. Дементієвська, А. І. Дрозд та інші.
15.          
Трудове навчання
5-9
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804)
16.          
Іноземна мова
5-9
Навчальна програма з англійської мови 5 – 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
17.          
Основи здоровя
5-9
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012 оновлена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804
18.          
Фізика
7-9
Навчальна програма 7– 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
19.          
Хімія
7-9
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. № 804.
.          
Фізична культура
5-9
Навчальна програма 5 – 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407)
 
 
 
Перелік навчальних програм закладу
ІІІ ступінь
Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
від 23.10.2017 №1407
 
№п/п
Предмет
Клас
Назва навчальної програми
                 1.                      
Українська мова (профільний рівень)
10-11
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 10-11 класи. Мацько Л.І., Груба Т.Л., Семеног О.М., Симоненко О.М.(наказ МОН України         від 23.10.2017 р. № 1407 )
                 2.                      
Українська література (рівень стандарту)
10-11
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 10-11 класи. Усатенко Г.О., Фасоля А.М. (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407 .)
                 3.                      
Біологія. Екологія (рівень стандарту)
10-11
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
                 4.                      
Географія (рівень стандарту)
10 
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
                 5.                      
Хімія (рівень стандарту)
10-11
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
                 6.                      
Фізика та астрономія (рівень стандарту)
10-11
Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти, авторський колектив Національної академії наук України під керівництвом Ляшенка О.І. (наказ від 24.11.2017 № 1539)
                 7.                      
Історія України (рівень стандарту)

10-11
Програми для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
                 8.                      
Всесвітня історія (рівень стандарту)

10-11
Програми для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
                 9.                      
Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стаандарт)
10
Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
            10.                      
Зарубіжна література (рівень стандарт)
10-11
Програма для 10–11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів
з українською мовою навчання. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
            11.                      
Математика (рівень стандарт)
10-11
Навчальна програма з математики
(Алгебра і початки аналізу та геометрія)
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
            12.                      
Фізична культура (рівень стандарт)
10-11
Навчальна програма з фізичної культури
для загальноосвітніх навчальних закладів
10 – 11 класи. Автори: М.В.Тимчик,        Є.Ю. Алексейчик, В.В. Деревянко, В.М.Єрмолова, В.О.Сілкова. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407) 
            13.                      
Іноземна мова (рівень стандарт)
10-11
Навчальні програми з іноземних мов
для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
            14.                      
Захист Вітчизни (рівень стандарт)
10-11
Навчальна програма
для навчальних закладів системи
загальної середньої освіти.«Затверджено Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)
            15.                      
Технології (рівень стандарту)
10-11
Навчальні програми "Технології"
для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
            16.                      
Інформатика (рівень стандарту)
10-11
Навчальна програма з інформатики
для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)

16.05.2019