Учням

Ідеальний портрет випускника початкових класів школи «Початок мудрості»

 

Показники Мінімальний рівень (1 бал) Оптимальний рівень (2 бали) Максимальний рівень (3 бали)
1. Зорієнтованість на постійну освіту (здатність до самоосвіти, самоаналізу, самооцінювання, самоконтролю і самокоригування) Регулярно читає запропоновані вчителем твори, усвідомлює необхідність допомоги вчителя при наявності труднощів у виконанні завдань Регулярно читає запропоновані вчителем твори і здатен сам добирати літературу за власними уподобаннями; здатен і намагається сам подолати прогалини в оволодінні навчальним матеріалом Здатен ставити власні цілі, вміє аналізувати свою поведінку, багато читає, уміє користуватися додатковою літературою для здобуття корисної інформації; користується допомогою вчителя для здобування додаткових знань
2. Розуміння своїх здібностей, призначення від Бога в житті (навички самоаналізу, обізнаність зі змістом Святого Письма – 10 заповідей, «золотого правила», книги приповістей Соломона) Відвідує регулярно заняття з Християнської етики, ранкові години, біблійні уроки. Знає основи християнського віровчення, може цитувати вірші з Біблії або переказувати зміст (залежно від віку дитини), може проаналізувати себе щодо наявних здібностей Самостійно читає Біблію здатен тлумачити і застосовувати дані від Бога таланти
3. Вміння працювати в сучасних інформаційних системах (телефон, факс, комп’ютер, Інтернет, електронна пошта) Знає про існування сучасних інформаційних систем Уміє користуватися телефоном, комп’ютером на примітивному рівні Уміє користуватися телефоном, комп’ютером з метою отримання інформації, виконувати прості дії(перегляд і користування навчальними програмами, малювання, друкування) відповідно віку
4. Володіння навичками абстрактного та пошукового мислення (вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел) Вміє користуватися словником, енциклопедіями Вміє скласти міні-доповідь, повідомлення за даним планом Вміє скласти міні-доповідь, повідомлення, оформити його, презентувати
5. Професійна орієнтація, навички самоменеджменту (планування власної діяльності, обізнаність з потребами ринку праці, уміння писати резюме, шукати роботу і працевлаштовуватись) Знає мінімальну інформацію про професії Має уявлення про власні бажання щодо вибору професії Знає ким хоче стати, усвідомлює можливість отримання освіти для оволодіння професією, етап отримання професійних знань
6. Вміння швидко діяти в нестандартних ситуаціях (кризові ситуації – нещасний випадок, аварія, фінансові та правові ситуації, запобігання шкоди від шахраїв, протистояння психологічному тиску) Знає порядок дій в екстрених випадках (телефони 01,02,03,04) Здатен застосувати знання порядку дій в екстрених випадках Виконує правила поведінки в нестандартних ситуаціях, діє чітко, правильно
7. Володіння основами етики та етикету (тактовність, поміркованість, вміння приймати на себе відповідальність, робити власний вибір, толерантне ставлення до інших людей, вміння поводити себе серед людей)
 
В розмові систематично вживає слова ввічливості, уникає бруднослів’я, має охайний зовнішній вигляд Підтримує дружні стосунки з однолітками, виявляє повагу до старших Виявляє комунікабельність у спілкування з дітьми і дорослими, відповідальний, є прикладом для наслідування однокласниками
8. Комунікативність (вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами, ораторські навички, вирішення конфліктів) Вільно спілкується російською, вміє висловлювати свої думки українською мовою, має розвинуту артикуляцію Знає основи успішної комунікації (уміє слухати і говорити) Уникає конфліктні ситуацій, вільно спілкується українською мовою (усно, письмово) бере участь у конкурсах
9. Патріотизм (знання історії України, шанобливе ставлення до символів Української держави) Знає значення національних символів, усвідомлює свою належність до країни Достатній рівень знань з української мови, знання авторів українських творів літературних, знання віршів українських поетів напам’ять Високий рівень знань української мови, літератури, уміння складати прозові твори українською, знання з народознавства
10. Відповідальне ставлення до власного здоров'я, уникання шкідливих звичок Знає основи здорового способу життя Знає і застосовує способи здорового життя (не має шкідливих звичок, робить зарядку) Займається спортом в секції
11. Володіння навичками продуктивної творчої діяльності (пошукова, дослідницька робота над учнівськими проектами, самореалізація в художній творчості) Періодично бере участь в творчих конкурсах в школі Із задоволенням Бере участь в творчих конкурсах в школі Систематично бере участь в творчих конкурсах, має власні пропозиції щодо організації виступу.

 

27.11.2009