Учням

Ідеальний портрет випускника старшої школи «Початок мудрості»

 

Показники Мінімальний рівень
(1 бал)
Оптимальний рівень
(2 бали)
Максимальний рівень (3 бали)
1. Зорієнтованість на постійну освіту (здатність до самоосвіти, самоаналізу, самооцінювання, самоконтролю і самокоригування) Регулярно читає (4-5 книг за рік), систематично звертається по допомогу до вчителя, якщо має навчальні прогалини
 
Складає і уміє працювати з власною программою самовдосконалення Розробляє власні цілі і плани, вміє аналізувати і коректувати свій характер і вчинки
2. Розуміння своих способностей, назначение от Бога в жизни (навыки самоанализа, осведомленность с содержанием Святого Письма - 10 заповедей, "золотого правила", книги приповістей Соломона) Відвідує регулярно заняття з Християнської етики, знає перелік можливих здібностей Знає основи християнського віровчення, в тому числі може цитувати напам'ять вірші з Біблії, може проаналізувати себе щодо наявних здібностей Самостійно читає Біблію, здатний тлумачити і застосовувати прочитане, застосовувати дані від Бога таланти
3. Вміння працювати в сучасних інформаційних системах (телефон, факс, комп’ютер, Інтернет, електронна пошта) Використовує телефон, факс, комп’ютер (Word, Excel) Використовує комп’ютер (Power Point, E-mail), вміє шукати інфо в Інтернеті Використовує комп’ютер (Web-design, Access)
4. Володіння навичками абстрактного та пошукового мислення (вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел) Вміє складати план тексту, користуватися словниками, енциклопедіями Володіє алгоритмами дослідження тексту, складання конспекту, технологіями запам’ятовування Вміє узагальнити інфо з різних джерел в рамках міні-дослідження (реферату), оформити його, зробити доповідь по ньому
5. Професійна орієнтація, навички самоменеджменту (планування власної діяльності, обізнаність з потребами ринку праці, уміння писати резюме, шукати роботу і працевлаштовуватись) Знає мінімальну інфо про професії, трудове законодавство Уміє написати резюме, проаналізувати власні здібності та бажання, спів ставити їх з потребами суспільства Уміє ставити перед собою короткострокові, довгострокові цілі, планувати і реалізовувати їх досягнення
6. Вміння швидко діяти в нестандартних ситуаціях (кризові ситуації – нещасний випадок, аварія, фінансові та правові ситуації, запобігання шкоди від шахраїв, протистояння психологічному тиску) Знає порядок дій в екстрених випадках (телефони - 01,02,03,04) Володіє основами фінансової та правової грамоти Вміє виявити і протистояти шахрайству, шантажу, психологічному тиску
7. Володіння основами етики та етикету (тактовність, поміркованість, вміння приймати на себе відповідальність, робити власний вибір, толерантне ставлення до інших людей, вміння поводити себе серед людей) В розмові систематично вживає слова ввічливості, уникає бруднослів’я, має охайний зовнішній вигляд Проявляє пунктуальність, сприяє дружній атмосфері в класі та школі, упереджує конфлікти в колективі Активно бере на себе відповідальність за справи класу, школи, служить прикладом для наслідування однокласникам
8. Комунікативність (вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та іноземними мовами, ораторські навички, вирішення конфліктів) Вільно спілкується (письмово і усно) українською мовою, має розвинену артикуляцію Знає основи успішної комунікації (уміння ефективно слухати і говорити), володіє ораторськими навичками Володіє умінням розв’язання конфліктів, вільно спілкується англійською мовою (TOEFL!)
9. Патріотизм (знання історії України, шанобливе ставлення до символів Української держави) Знає основні факти історії України, значення національних символів Достатній або високий рівень знань з української мови, літератури та історії України, участь у конкурсі Яцика Спілкування (в вільний час) українською, складання віршів або пісень українською
10. Відповідальне ставлення до власного здоров'я, уникання шкідливих звичок Не має шкідливих звичок (паління, вжиття алкоголю) Робить щоранку зарядку Займається спортом в секції (клубі)
11. Володіння навичками продуктивної творчої діяльності (пошукова, дослідницька робота над учнівськими проектами, самореалізація в художній творчості) Періодично бере участь в творчіх конкурсах та/або дослідницькій роботі в школі (чи поза нею) Систематично бере участь в творчіх конкурсах та/або залучений до дослідницької роботи в школі (чи поза нею) Має власні творчі продукти (вірші, пісні, програми, художні або технічні вироби)

 

29.11.2009