Учням

Алгоритми навчання

Поради щодо УСНОЇ відповіді

1. Що означає питання, на яке я відповідаю?
2. Головною думкою моєї відповіді є - ....
3. Ключовими поняттями, на які я спираюся в відповіді є - ...

 • Я розумію логічні зв’язки між ними
 • Причиною є -..., а наслідком є -...
 • Метою є -..., а засобом її досягнення є - ...
 • Головним є - ..., а другорядним є - ...

5. Якщо потрібно, можу пояснити значення (інтерпретувати, розтлумачити) кожне з них
6. Можу пояснити теорію наступним прикладом (прикладами)
7. Можу відповісти на запитання моїх однокласників

Як готувати ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ?

1. Не відкладай на потім, виконуй завдання в той день, коли його задано
2. Наведи порядок на столі, підготуй належне приладдя
3. Вимкни телевізор, радіо та інші відволікаючі засоби
4. Склади план своєї роботи (з якого предмета почати, а яким закінчити)
5. Чергуй предмети фізико-математичного циклу з гуманітарними
6. Пам’ятай, що робиш завдання не для вчителів і батьків, а для себе!
7. Зранку швидко повтори
8. Якщо завдання тобі не вдається, сформулюй конкретні питання щодо теми для подальшого з’ясування їх з учителем або друзями

Алгоритм ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

1. Виділіть (випишіть) нові для Вас поняття, терміни, закони, інформацію тощо.
2. Керуючись підручником, словником надайте інтерпретацію (тлумачення, пояснення) кожному з виділених нових термінів, понять, законів
3. Які з виділених термінів, понять, законів залишилися незрозумілими для Вас? Зверніться по допомогу до вчителя або призначеного ним помічника з числа учнів
4. Установіть логічні ланцюжки, певні взаємозв'язки, наслідки, способи досягнення результату

 • причина і наслідок
 • мета і засіб

5. Виділіть, на Ваш погляд, головну думку в даному тексті. Чому Вона для Вас є головною?
6. Для вирішення якої проблеми, ситуації тощо можна використовувати дану інформацію?

Як вчити НАПАМ’ЯТЬ?

1. Прочитай і визнач головну думку тексту
2. Розділи текст на смислові частини
3. Вивчи першу частину
4. Вивчи другу частину
5. Повтори першу і другу частини разом
6. І так далі!

Алгоритм РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

1. Про що йдеться в умові?
2. Визнач значення відомих величин:

 • словесно
 • числом, виразом чи рівнянням
 • позначенням

3. Запиши запитання задачі через позначення
4. Перевір одиниці вимірювання
5. Якщо треба, зроби пояснюючий малюнок (схему)
6. Запиши задачу у вигляді рівняння через позначення
7. Підстав у рівняння замість позначень відповідні числа або вирази
8. Перевір відповідь. Якщо вона неправильна, пригадай чи переглянь розв’язання подібної задачі

Як складати КОНСПЕКТ?

1. Прочитайте текст підручника
2. Запишіть у зошит тему конспекту
3. Визначте в тексті головний зміст, основні ідеї, поняття, закономірності, формули, тощо
4. Визначте взаємозв’язки (причина-наслідок, мета-засіб,
5. Основний зміст кожного значеннєвого компонента законспектуйте у вигляді кодованої інформації (скорочення, абревіатури, малюнки) після найменування теми в зошиті
6. Доцільно позначити на сторінці конспекту праві і ліві поля: ліворуч записувати назви розділів, параграфів, номери сторінок, самостійно сформульовані основні проблеми, а праворуч – свої висновки і коментарі, посилання на інші наявні у вас матеріали
7. Найважливіші положення (визначення, докази, висновки) записуйте у вигляді цитат
8. Корисно мати під рукою маркери або ручки різних кольорів, щоб відмічати ними найважливіші для вас елементи конспекту
9. Прочитайте ще раз текст і перевірте повноту виписаних ідей
Грамотно складений конспект повинен задовольняти наступним вимогам:

 • правильне передавання основного змісту тексту, виокремлення головних думок
 • логічний зв’язок виписаних думок, структурованість
 • ясність
 • стислість
 • інформація про джерело тексту
 • наявність вільного місця для доповнення написаного новими думками

Як писати РЕФЕРАТ?

1. Тема реферату повинна бути правильно сформульованою:

 • Назва має відбивати зміст
 • У назві мають бути чітко визначені рамки розгляду теми

2. Титульний аркуш має вигляд

 • Вгорі, посередині – назва навчального закладу
 • В центрі – тема реферату
 • Нижче теми праворуч – ПІБ учня, клас, ПІБ керівника
 • Внизу, посередині – місто і рік написання

3. Зміст реферату складається з 4-х частин: вступу, основної частини, висновку, списку літератури
4. Вступ - містить коротке обгрунтування актуальності теми реферату, з його об’єктивною складністю для вивчення, а також у зв’язку з численними теоріями і суперечками
5. Основна частина

 • Містить матеріал, відібраний для розгляду проблеми, розподілений за параграфами
 • Розкриває методи, використані для доказу результатів
 • Містить особисту думку учня та сформульовані самостійні висновки, які спираються на наведені факти

6. Висновок

 • Формулює висновки за параграфами, котрі випливають з основної частини, осмислення основної частини реферату
 • Звертає увагу на виконання поставлених у Вступі завдань і мети

7. Список літератури

 • Джерела перелічують за алфавітом
 • Обов’язково вказують автора, назву, місце видання, назву видавництва і рік видання
 • У разі необхідності до реферату оформлюється додаток (документи, ілюстрації, таблиці, схеми тощо)

03.12.2009