Приватний заклад "Харківський Християнський Ліцей  "Початок мудрості"

Україна, 61064, Харків, вул. Юрія Паращука, б 6.  тел.(факс) (057) 370-30-48.  E-mail: bw-school@ukr.net

Положення про конкурс-захист учнівських робіт МАН

Положення про Учнівське Наукове Товариство
(Малу Академію Наук) в ХПЗОШ «Початок мудрості»
 
1.     Мета діяльності Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук)
1.1.        Головною метою Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) є надання учням можливості розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів, активізація пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час
1.2.        Результатом участі учнів в роботі Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) є написання під керівництвом ученого або вчителя-предметника науково-дослідницької роботи, з якою учні виступають на наукових конференціях (шкільних, районних, обласних), захищають під час конкурсу-захисту
1.3.        Особливостями діяльності учнів в роботі Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) є
A.    Систематизація знань з обраної для опрацювання галузі знань
B.     Оволодіння навичками проведення досліджень
C.     Розвиток вмінь збирати, аналізувати та систематизувати інформацію з літературних джерел
D.    Набуття досвіду формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету дослідження
E.     Оволодіння навичками презентації свого досвіду, елементами ораторського мистецтва
F.     Підготовка  до майбутнього професійного самовизначення
 
2.     Склад Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук)
2.1.        Учні – члени Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) поділяються на слухачів-кандидатів, юніорів та дійсних членів
2.2.        Слухачі-кандидати: учні 6 класу (спостерігають за процесом підготовки, оформлення та захисту науково-дослідницьких робіт учнями 7-11 класів, можуть за бажанням брати участь у підготовці та захисті власних робіт разом з учнями 7-11 класів)
2.3.        Юніори: учні 7-8 класів (готують і захищають науково-дослідницькі роботи з нескладним змістом наукових досліджень)
2.4.        Дійсні-члени: учні 9-11 класів (готують і захищають науково-дослідницькі роботи з середнім та високим за складністю змістом наукових досліджень)
2.5.         Керівниками , що сприяють підготовці роботи та подальшого її захисту можуть бути вчені та вчителі - предметники школи
2.6.        Загальне керівництво роботою Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) здійснює заступник директора школи з навчально-виховної роботи
 
3.     Етапи написання науково-дослідницької роботи
3.1.        Робота Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук) планується, як правило, на навчальний рік і складається з трьох етапів – підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт
3.2.        Перший етап (підготовка до написання науково-дослідницьких робіт) триває з 1 вересня по 1 грудня і включає
A.    Вибір теми та мети дослідження
B.     Закріплення учнів за науковими керівниками
C.     Робота над планом наукової роботи
D.    Збір інформації з теми дослідження
E.     Опрацювання літературних джерел, проведення інших досліджень з метою укладання тез майбутньої науково-дослідницької роботи
3.3.        Важливими аспектами на цьому етапі є:
A.    Грамотне визначення теми. Слід вказати, що є об’єктом дослідження (загальне, що розглядається) та предметом дослідження (часткове, що знаходиться в межах об’єкту та набуває в ньому пояснення)
B.     Грамотне визначення мети. Доцільно обрати мовну конструкцію з інфінітивом (розкрити, встановити, виявити, дослідити, пояснити, описати, проаналізувати, обґрунтувати, узагальнити, розробити, вивчити), іменником у знахідному відмінку, що називає об’єкт дії (специфіку, закономірність, проблему, явище, функції, модель, факти, елементи, сутність, систему), та іменником (-ами) у родовому відмінку, що конкретизує об’єкт (населення, туризму, …). Наприклад: «Проаналізувати особливості розселення населення по території України»
C.     Конкретизація мети в завданнях дослідження (як правило, 4-5 завдань), які дають назву розділів та підрозділів роботи та допомагають з’ясувати:
a.     Відоме (що зроблено до мого дослідження?)
b.     Дискусійне (що є спірним?)
c.      Що потребує подальшого дослідження (що маю зробити я?)
D.    План науково-дослідницької роботи може мати наступний умовний вигляд:
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи досліджуваної проблеми
1.1.                   ……
1.2.                   …..
1.3.                   ….
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І.
РОЗДІЛ ІІ. ….. (формулювання цього розділу має відображати тему та предмет дослідження, методи вирішення поставленої проблеми)
2.1.       ……
2.2.       …..
2.3.       .….
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ.
ВИСНОВКИ (ПРОПОЗИЦІЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
E.     Під час опрацювання літературних джерел слід робити нотатки (цитати, ілюстрації, графіки, таблиці), стежачи за тим, щоб інформація подавалась з надійних, достовірних джерел
F.     Тези майбутньої науково-дослідницької роботи оформлюються на аркуші формату А4 обсягом не більше 1 сторінки і містять тему, мету і завдання роботи (у вигляді плану) з переліком літератури (оптимально 3-5 джерел) та стислим коментарем автора щодо вже дослідженого та запланованого на подальше опрацювання
 
3.4.        Другий етап (написання науково-дослідницьких робіт) триває з 1 грудня по 15 січня і включає:
A.    Написання вступу, основної частини роботи та висновків згідно з критеріями, про які буде сказано в п. 4 цього положення
B.     У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми, формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження, дається характеристика роботи (теоретична, прикладна), вказуються відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку), повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів. У випадку використання у роботі ідей співавторів, слід відмітити цей факт та зазначити особистий внесок автора роботи. Обсяг вступу – не більше 2-3 сторінок.
C.     Кожен розділ основної частини починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів. В основній частині роботи наводиться короткий огляд літератури (не більше 20% від обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними, описуються вибір напряму, методика та обсяг дослідження, викладаються та аналізуються результати, дається їх оцінка.
D.    Висновки містять стислий виклад результатів розвязання поставлених завдань, зроблених в процесі роботи оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити новизну, теоретичне та/або прикладне значення результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання
E.     Оформлена належним чином науково-дослідницька робота подається до попереднього розгляду заступникові директора з навчально-виховної роботи не пізніше 15 січня
F.     Доцільно зберігати копії науково-дослідницької роботи в друкованому вигляді та на електронних носіях на той випадок, якщо з якихось причин оригінали зазнають пошкоджень, корекцій або загубляться
 
3.5.        Третій етап (захист науково-дослідницьких робіт) триває з 15 січня по 1 березня і включає
A.    Підготовку до виступу на конкурсі-захисті (конференції)
B.     Виступ на конкурсі-захисті (конференції)
C.     Отримання оцінки незалежної експертної комісії, вироблення рекомендацій щодо подальшої участі в роботі Учнівського Наукового Товариства (Малої Академії Наук)
 
 
4.     Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи
4.1.        Загальні вимоги
A.    Науково – дослідницька робота друкується шрифтом TimesNewRoman текстового редактору Word (OpenOffice) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5. Всі береги (поля) – по 20 мм
B.     Обсяг науково-дослідницької роботи складає не більше 15-20 сторінок. До загального обсягу роботи не входять титульний аркуш, додатки, список літератури, таблиці або малюнки, що займають повністю площу сторінки
C.     Заголовки структурних частин друкуються великими літерами: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»
D.    Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 3 інтервали
4.2.        Правила нумерації
A.    Всі сторінки роботи, враховуючи титульну, тези і додатки підлягають суцільній нумерації. Номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці
B.     Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ і висновки не нумеруються
C.     У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться
D.    Формули, рисунки, таблиці нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (3.2)» означає «Формула 2 розділу 3». Аналогічно визначається зміст позначень для рисунків та таблиць: «Рис. 1.4» та «Таблиця 2.5»
4.3.        Правила цитування та посилання на використані джерела
A.    Посилання в тексті на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань («Як зазначено в роботах [3-5]»)
B.     Якщо в тексті роботи необхідно навести цитату, її беруть в лапки, а посилання – в квадратні дужки з позначенням сторінки («….» [4, ст. 25])
 
5.     Захист науково-дослідницької роботи
5.1.        До розгляду не приймаються роботи, що
A.    Мають невідповідні до профілю тему і зміст
B.     Були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання
C.     Є плагіатом
D.    Не мають жодного самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики
5.2.        Порядок проведення захисту
A.    Конкурсанти виступають з доповідями за темою дослідження
B.     Відповідають на поставлені запитання
C.     Уважно слухають виступи інших учнів, беруть участь у дискусії
5.3.        Рекомендації щодо підготовки доповіді
A.    Доповідь має бути короткою (до 7 хвилин) та чіткою. Доцільним буде потренуватись декілька разів заздалегідь, хронометруючи час, щоб забезпечити вільне володіння матеріалом під час захисту
B.     Завдання доповідача – переконати слухачів, довести свої головні тези
C.     Мовлення доповідача повинно бути правильним (без тавтологій, слів-паразитів, мовленнєвих штампів), з адекватним темпом та інтонацією виступаючого.
D.    Для «введення слухачів» у зміст доповіді, слід продумати звернення (наприклад: «Поважні члени журі, шановні учні, вчителі, усі присутні! Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати наукового дослідження на тему»)
E.     Презентуючи основну частину, слід наголосити на ключових ідеях, думках, аргументах (наприклад: «Пропоную розглянути 5 ключових аспектів/ 3 провідні ідеї/ 4 найвизначніших ознаки…»)
F.     Слід заздалегідь продумати спосіб, в який буде проілюстровано висловлені тези (схеми, плакати, малюнки, таблиці, презентації, відеоматеріали)
G.    Необхідно дотримуватись етикету відповіді - в зовнішньому вигляді, у використанні формул ввічливості (наприклад: «Дякую за запитання!», «Дякую за увагу!», «Дозвольте не погодитися з вами…»)
5.4.        Відповіді на запитання експертної комісії
A.    Мета запитань – зясувати, чи насправді учень писав роботу сам.
B.     Зміст запитань може торкатися
a.     тексту роботи (значення термінів, тлумачення висловів, знання імен вчених та назв винаходів, на які посилається учень),
b.     методології («…якими методами ви користувалися, проводячи дане дослідження?")
c.      списку літератури (про що ідеться в тій чи іншій книзі, яку книгу було взято за основу дослідження, як відбувалась робота з текстом книг, …)
С. Для запитань, відповідь на які невідома, є набір стандартних відповідей: «Цей аспект проблеми не входить до обєкту дослідження», «На жаль, час виступу не дав можливості розкрити це питання, але воно описане в роботі»
 
6.     Критерії оцінювання науково-дослідницької роботи
6.1.        Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться експертною комісією за такими критеріями
Критерії оцінювання
Кількість балів
1.    
Актуальність, теоретичне та/або практичне значення роботи
4
2.    
Наукова новизна одержаних результатів
4
3.    
Системність і повнота у розкритті теми
4
4.    
Дослідницький характер роботи, доцільність та коректність обраних методів дослідження
5
5.    
Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам
3
6.    
Стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт
2
Всього
22
 
6.2.        Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт
Критерії оцінювання
Кількість балів
1.    
Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом
9
2.    
Ступінь самостійності автора у виконанні роботи, особистий внесок автора у роботу
9
3.    
Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу
7
4.    
Компетентність учасника, вичерпність відповідей
7
5.    
Етикет та культура спілкування учасника, його стиль одягу
4
6.    
Активна кваліфікована участь у веденні дискусії
3
Всього
39
 
ДОДАТОК 1. Зразок оформлення титульного аркуша
                      
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ХПЗОШ «ПОЧАТОК МУДРОСТІ»
 
 
НАПРЯМОК__________________
______________ навчальний рік
 
 
 
 
________________________________________________
(тема)
 
 
 
Виконав____________________________________________
                           (прізвище, ім’я по батькові)
 
 
учень­­­_____класу ХПЗОШ «Початок мудрості»
 
 
Керівник (учитель)___________________________________
                                              (прізвище, ім’я по батькові)
___________________________________________________
 
 

Календар України. Українське ділове мовлення

Новини

Відобразити більше Завантаження... NO MORE ITEMS